Луців Ігор Володимирович

Lutsiv

Луців Ігор Володимирович, д.т.н, професор, академік АН вищої освіти України

Народився 7 травня 1959 року у м. Тернопіль. В 1976 році закінчив Тернопільську загальноосвітню школу №3 з поглибленим вивченням іноземних мов. У 1976 році вступив до Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту, який закінчив у 1981 р. з відзнакою і отримав диплом інженера-механіка за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти”. У період з 1981 по 1983 р. проходив дійсну службу в рядах радянської армії. У 1983 р. вступив в аспірантуру Львівського політехнічного інституту і в березні 1986 року успішно захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій Вченій раді К068.36.05 при Львівському політехнічному інституті на тему “Вібростійкість механізмів вирівнювання навантажень при дворізцевому точінні” за спеціальністю 05.02.02 – машинознавство, науковий керівник д.т.н.,професор Калінін С.Г.

Етапи трудової діяльності:

26.05.1986р. – 07.12.1987р. – асистент кафедри верстатів та інструментів Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту;

08.12.1987р. – 20.04.1990р. – доцент кафедри верстатів та інструментів Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту;

21.04.1990р. – 17.06.1991р. – виконуючий обов’язки завідуючого кафедри верстатів та інструментів Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту;

18.06.1991р. – 14.12.1994 р. – завідуючий кафедри верстатів та інструментів Тернопільського приладобудівного інституту;

15.12.1994р. – 30.06.2005 р. – проректор з навчальної роботи Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя; з 2003 до 2007 року очолював кафедру комп’ютерного проектування верстатів та машин;

з 2007р. по теперішній час завідуючий кафедрою «Конструювання верстатів, інструментів та машин»;

01.07.2005р. – 04.02.2007р. – перший проректор, проректор з навчальної роботи Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя;

05.02.2007р. – 05.04.2007р. – виконуючий обов’язки ректора Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя;

06.04.2007р. – до листопада 2010 р. – перший проректор, проректор з навчальної роботи Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.

У 1990 році отримав вчене звання доцента по кафедрі верстатів та інструментів.

17 травня 2006 року у спеціалізованій вченій раді Д26.002.11 у Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” захистив докторську дисертацію на тему “Основи створення багатолезового оснащення з міжінструментальними зв’язками для обробки поверхонь обертання” за спеціальністю 05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти. Науковий консультант – д.т.н., проф. Нагорняк С.Г.

Область наукових інтересів – синтез і дослідження верстатно-інструментального оснащення для лезової обробки. За час науково-педагогічної роботи опубліковано більше 100 наукових і навчально-методичних праць, із них 1 монографія-довідник, 12 авторських свідоцтв і деклараційних патентів на винаходи, 3 навчальні посібники з грифом МОН України, 27 науково-методичних праць. Учасник більше 30 міжнародних та всеукраїнських науково-технічних конференцій та симпозіумів.

Забезпечує проведення науково-теоретичних і науково-методичних семінарів кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин, керує організаційною і навчальною роботою університету, приділяє значну увагу використанню елементів наукового пошуку і передових науково-педагогічних методів у навчальному процесі, впровадженню кредитно-модульної системи. Активно займається науково-дослідницькою роботою, керує науковими роботами студентів, бере участь в університетських, загальнодержавних та міжнародних наукових конференціях. Керує підготовкою аспірантів в Тернопільському державному технічному університеті, підготував два кандидати технічних наук (Брощак І.І., Вовк Ю.Я). Бере участь у виконанні науково-дослідної держбюджетної тематики, зокрема є керівником роботи на тему «Розробка науково-технологічних принципів і моделей багатолезових верстатно-інструментальних систем адаптивного типу».

Нагороджений державними нагородами – знак “Відмінник освіти України” (1997р.), лауреат Всеукраїнської премії ім. Івана Пулюя за 2003р. (2004р.), знак імені “Петра Могили” (2007р.), Заслужений працівник освіти України (2009р.), Академік академії наук вищої освіти України (2012р.).

Завідувач кафедрою “Конструювання верстатів, інструментів та машин”, на кафедрі викладає наступні навчальні курси: «Проектування верстатів і верстатних комплексів», «Системи автоматизованого проектування технологічних процесів, верстатів та інструментів», «Вища освіта України і Болонський процес».

Член Вченої ради університету, член науково-технічної ради університету, член редколегії наукового вісника університету, член президії Науково-методичної комісії МОН України з інженерної механіки.

Член спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Д58.052.02 у Тернопільському державному технічному університеті і Д41.052.02 у Одеському національному політехнічному університеті та на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук К58.052.03 у Тернопільському державному технічному університеті.

Брав участь у конференціях Європейської Асоціації університетів (Шотландія, 2005р., Швеція, 2005р., Чехія, 2006р).

Основні наукові праці:

  1. Анельчик Д.Є., Швець С.В., Луців І.В., Дубецький І.Д. Система різання: фізичні основи оптимізація / Під. ред. І.В. Луціва. – Одеса-Тернопіль: ТДТУ, 2000. – 145с.
  2. Дубиняк С.А., Нагорняк С.Г., Луцив И.В., Дубецкий И.Д. Расчет деталей и узлов металлорежущих станков с использованием ЭВМ. – К.: УМК ВО, 1989. – 152с.
  3. Кузнєцов Ю.М., Луців І.В., Дубиняк С.А. Теорія технічних систем / Під. ред. Кузнєцова Ю.М. – К.-Тернопіль: 1997. – 310с.
  4. Нагорняк С.Г., Луцив И.В. Предохранительные механизмы металлообрабативающего оборудования. – К.: Техника, 1992. – 72с.
  5. Луців І. Особливості орієнтації різальних лез в інструментальному оснащенні зі кінематичним між інструментальним зв’язком. – Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2006, т.11, №4, с.69-73.