Буховець Валерій Миколайович

Буховець Валерій Миколайович, к.т.н., асистент кафедри ВІ

Народився у селі Великий Ходачків Козівського району Тернопільскоі області в сім’ї службовців. Українець.

В 1992 році закінчив ЗОШ с. Великий Ходачків. У 1992 році вступив в Тернопільський державний університет ім. І.Пулюя, який закінчив у 1997 р. і отримав диплом спеціаліста за спеціальністю 7.090202 «Технологія машинобудування» та здобув кваліфікацію інженера-механіка.

Після закінчення університету з 1997-1999рр. працював інженером-технологом СПМК-2 тресту “ТАСМА” у с. Великий Ходачків.

З 1999р. по 2009р. працював на посаді майстра виробничого навчання кафедри верстатно-інструментальних систем автоматизованого виробництва ТДТУ ім. І.Пулюя.

З 2009 р.переведений на посаду провідного інженера кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя.

З 2013 р.по 2016 р. навчався в аспірантурі без відриву від виробництва за спеціальністю 05.03.01 “Процеси механічної обробки, верстати та інструменти” при кафедрі конструювання верстатів, інструментів та машин ТНТУ ім. І. Пулюя. Тема дисертаційної роботи: «Комплексне самоналагоджувальне оснащення для високоефективного затиску та багаторізцевої обробки». Науковий керівник: д.т.н., професор Луців І.В.

З 2019 р. асистент кафедри «Конструювання верстатів, інструментів та машин» Тернопільського національного технічного університету.

У жовтні 2019 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Комплексне самоналагоджувальне оснащення для високоефективного затиску та багаторізцевої обробки». Науковий керівник – д.т.н. Луців І.В.

Область наукових досліджень: Процеси затиску і багаторізцева обробка. Учень д.т.н., проф. Луціва І.В. Співавтор більше 25 друкованих праць,7 статей у фахових виданнях, одна з них у закордонному виданні, три з яких – у науково-метричних базах та двадцяти матеріалів доповідей на конференціях. Отримано один патент України на корисну модель.

 

Основні наукові праці.

  1. Lutsiv I. Ring-shaped parts form accuracy improvement in lathe machining using complex self adjusting equipment / Ihor Lutsiv, Vitaliy Voloshyn, Valeriy Buhovets// Professiional Studies: Theory and Practise, Technological Sciences. Siauliai State College. Tallinn University of Appled Sciences. Lithuania.2016/1 (16).- P. 80-85.
  2. Кінематичне подрібнення стружки і гнучкість затиску комплексного технолоічного оснащення адаптивного типу/ І.В. Луців,В.Н. Волошин,В.М. Буховець, О.О. Стахурський // Науковий Вісник Херсонськоі державноі морськоі академіі . – 2015 – Випуск 2 (13). – С. 193-201.
  3. Луців І.В. Оцінка впливу похибок комплексного самоналагоджувального оснащення на точність оброблюваних циліндричних поверхонь/ І.В. Луців, В.Н. Волошин, В.М. Буховець // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2016. – Випуск 839. – С. 80-85.
  4. Пат. 131072 Украіна, МПК (2006.01) В 23 В 31/20. Цанга / Буховець В.М.,Кушик В.Г., Луців І.В., заявник і патентовласник Тернопільський національний технічний університет імені І.Пулюя. – № u201806078;заявл.01.06.2018; опубл.10.01.2019, Бюл.№1.